Download onze algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier
De eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid Via Via tevens handelend onder de naam Via Via Antiek & Interieur, gevestigd te Gorssel en kantoorhoudende te Gorssel en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 08041865 .

Afnemer
De rechtspersoon of de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf in wiens opdracht en/of te wiens behoeve werkzaamheden worden uitgevoerd en/of diensten worden verricht en/of goederen worden geleverd.

Overeenkomst
Een (schriftelijke) overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer waarbij Leverancier zich verplicht aan Afnemer een of meer producten of Diensten te leveren tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding.

Diensten
Werkzaamheden die Leverancier in opdracht en/of ten behoeve van Afnemer verricht.

1.2 De bepalingen van deze algemene afdeling (1) zijn naast de bepalingen van de bijzondere afdeling (2) van toepassing, waarbij de bepalingen van de bijzondere afdeling prevaleren indien en voorzover (mede) van toepassing.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van en Overeenkomsten met de Leverancier. Uitsluitend schriftelijk overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden –waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan- van Afnemer maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Leverancier derhalve niet.

2.3 Wijziging van of aanvulling op deze algemene voorwaarden worden door de Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd en gelden slechts voor die offerte/aanbieding of Overeenkomst ten behoeve waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

2.4 De nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. De Leverancier en de Afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.


Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien een offerte of aanbieding van Leverancier een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door Afnemer aanvaard, dan heeft Leverancier het recht dit aanbod binnen 3 werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Afnemer te herroepen, in te trekken of te wijzigen.

3.3 Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Leverancier treedt alsdan in overleg met Afnemer.

3.4 Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij andere overeengekomen.

3.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.

3.7 Indien een door de Afnemer van de Leverancier gevraagd aanbod niet tot een Overeenkomst tussen de Leverancier en de Afnemer heeft geleid, rust op de Afnemer de verplichting om de door de Leverancier in verband met het doen van het aanbod gemaakte kosten aan de Leverancier te vergoeden.


Artikel 4 – Overeenkomst, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst tussen de Leverancier en de Afnemer komt eerst tot stand door het onvoorwaardelijk aanvaarden door de Afnemer van het aanbod van de Leverancier en/of door het geven van uitvoering aan een opdracht van de Afnemer door de Leverancier.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of de inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Afnemer, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit grote gevolgen zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader reeds verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.4 De Afnemer is uitsluitend bevoegd de Overeenkomst te annuleren indien dat in die Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de Afnemer de Overeenkomst - rechtsgeldig - annuleert, rust op de Afnemer de verplichting om aan de Leverancier te vergoeden de door de Leverancier in verband met het doen van het aanbod en het tot stand komen van de Overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende schade.
4.5 De Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden indien:
A. de Afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is;
B. een tot het verlenen van - voorlopige - surséance van betaling van de Afnemer strekkend verzoek is ingediend;
C. een tot faillietverklaring van de Afnemer strekkend verzoek is ingediend;
D. ten laste van de Afnemer executoriaal beslag onder de Leverancier is gelegd;
E. een tot ontbinding en/of liquidatie van de Afnemer strekkend besluit is tot stand gekomen;
F. de Afnemer is overleden of onder curatele is gesteld;
G. één of meer aandelen in de Afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de Overeenkomst zijn overgedragen;
H. de door de Afnemer geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer anderen is overgedragen.

De Leverancier zal wegens het ontbinden of opschorten van de Overeenkomst om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de Afnemer verschuldigd zijn.

4.6 Indien de Overeenkomst is ontbonden, vallen de door de Afnemer ter uitvoering van de Overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de Afnemer niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de Overeenkomst door de Leverancier gefactureerde bedragen is de Afnemer na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

4.7 Indien de ontbinding de Afnemer toerekenbaar is, is de Afnemer verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Leverancier te vergoeden.


Artikel 5 - Levering en afname

5.1 De levering van zaken door de Leverancier geschiedt op de plaats van de onderneming van de Leverancier en zal uitsluitend op een andere plaats geschieden indien dat schriftelijk is overeengekomen.

5.2 De kosten van transport en opslag van door de Leverancier aan de Afnemer te leveren zaken zijn voor rekening van de Afnemer.

5.3 Door de Leverancier kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het tot stand komen van de Overeenkomst aan de Leverancier bekende gegevens en zullen door de Leverancier zoveel mogelijk in acht worden genomen. De Leverancier komt door het enkele overschrijden van een door haar kenbaar gemaakte leveringstermijn niet in verzuim. Indien de Leverancier verwacht een leveringstermijn te zullen overschrijden, zal de Leverancier zo spoedig mogelijk met de Afnemer in overleg treden. De Leverancier is niet gebonden aan leveringstermijnen, die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de Overeenkomst buiten de macht van de Leverancier ingetreden omstandigheden.

5.4 Door de Leverancier geleverde zaken zijn onverminderd het bepaalde in artikel 9 voor risico van de Afnemer met ingang van het moment waarop de Afnemer of een hulppersoon van de Afnemer de feitelijke beschikkingsmacht over deze zaken heeft.
5.5 De Leverancier is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om door de Afnemer aan de Leverancier geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de Afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door de Leverancier van de reden van het retourneren. Door de Afnemer aan de Leverancier geretourneerde zaken blijven voor risico van de Afnemer en de Afnemer is de overeengekomen bedragen verschuldigd tot dat de Leverancier de Afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd.

5.6 Door de Afnemer van de Leverancier aangenomen zaken, die de Afnemer geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd, worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden.


Artikel 6 – Prijs, facturering en betaling

6.1 Alle door de Leverancier kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.

6.2 De Leverancier is bevoegd om overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door de Leverancier te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden. De aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven gelden met ingang van de vierde maand na het schriftelijk bericht van die aanpassing aan de Afnemer.

6.3 De kosten van - uitvoering van na het aanbod van - de Leverancier door de Afnemer verzochte en door de Leverancier aanvaarde wijzigingen van de Overeenkomst zijn voor rekening van de Afnemer.

6.4 Facturen van de Leverancier dienen te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn van één of meer facturen, zijn alle facturen daarmee onmiddellijk opeisbaar geworden ongeacht de op de facturen vermelde betalingstermijn.

6.5 De Afnemer is verplicht om op eerste verzoek van de Leverancier de voldoening van uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderingen van de Leverancier te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de Afnemer de voldoening van de vorderingen van de Leverancier desondanks onvoldoende verzekerd en/of verzekerd houdt, is de Leverancier bevoegd om haar verplichtingen tegenover de Afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

6.6 Indien de Afnemer verschuldigde bedragen niet binnen de geldende termijn heeft betaald is de Afnemer een vertragingsrente van 12% per jaar verschuldigd aan Leverancier.

6.7 De Afnemer is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover de Leverancier op te schorten en/of te verrekenen met (betaling)verplichtingen van de Leverancier tegenover de Afnemer. De Afnemer is niet bevoegd de Overeenkomst met de Leverancier te ontbinden indien de Afnemer in verzuim is.

6.8 Indien de Afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover de Leverancier niet volledig of binnen de betalingstermijn nakomt, is de Leverancier bevoegd haar verplichtingen tegenover de Afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

6.9 De betalingstermijn als bedoeld in artikel 6.4 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Leverancier gerechtigd vanaf de vervaldata van de factu(u)ren de in artikel 6.6 vermelde rente in rekening te brengen.

6.10 Indien Afnemer niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer aan Leverancier naast de in artikel 6.6 vermelde rente tevens (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij de hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op 15% van het openstaande bedrag, evenwel met een minimum van € 250,00 Een en ander onverminderd het recht van Leverancier om de werkelijk gemaakte kosten, aan Afnemer in rekening te brengen, indien deze alsdus het berekende bedrag te boven gaan.


Artikel 7 - Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering in de Overeenkomst die Leverancier of Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Leverancier of Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Leverancier of Afnemer komt.

7.2 Indien de Leverancier door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de Overeenkomst op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien de Leverancier door overmacht blijvend niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet aan de Leverancier toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van de Leverancier.

7.3 Indien de Leverancier door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, kan de Afnemer tegenover de Leverancier geen aanspraak op uitvoering van de Overeenkomst en/of schadevergoeding maken.


Artikel 8 - Garanties en reclames

8.1 De door de Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één (1) jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Leverancier verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

8.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Afnemer en of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, de Afnemer of derden aan de zaak wijzingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

8.4 De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen.

8.5 De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Bij gebreke waarvan elke aansprakelijk jegens Leverancier vervalt. Eventuele niet zichtbare gebreken dien terstond – doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) dagen- na ontdekking hiervan schriftelijk en gespecificeerd aan Leverancier te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.

8.6 De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. Minimale kleurafwijkingen in het geleverde vallen niet onder te garantie. De Afnemer dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.7 Indien Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier niet op. De Afnemer blijft ook in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

8.8 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, ter keuze van Leverancier vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij Leverancier anders aangeeft.

8.9 Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van Afnemer.

8.10 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.

8.11 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en de door Leverancier bij uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.


Artikel 9 - Voorbehoud van eigendom en rechten

9.1 Alle door de Leverancier aan de Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van de Leverancier tot dat alle door de Afnemer voor geleverde en/of te leveren zaken en/of verrichte en/of te verrichten werkzaamheden verschuldigde bedragen, waaronder de krachtens artikel 6 verschuldigde bedragen en in verband met de - niet correcte - uitvoering van de Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan de Leverancier zijn betaald.

9.2 Rechten worden door de Leverancier steeds aan de Afnemer verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan de Leverancier verschuldigde bedragen - waaronder de krachtens artikel 6 verschuldigde bedragen - en de in verband met de - niet correcte - uitvoering van de Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan de Leverancier zijn betaald.

Artikel 10 - Rechten van intellectuele eigendom

10.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige recht van intellectueel eigendom alsmede soortgelijke rechten op alle krachtens de Overeenkomst door de Leverancier tot stand gebrachte en/of door de Leverancier ter beschikking gestelde werken, onderscheidingstekens, uitvindingen, tekeningen, modellen en andere materialen berusten uitsluitend bij de Leverancier of haar licentiegevers. Door de Leverancier ten aanzien van werken, onderscheidingstekens, uitvindingen, tekeningen, modellen en andere materialen aan de Afnemer verleende rechten omvatten uitsluitend de in de Overeenkomst uitdrukkelijk aan de Afnemer verleende niet-exclusieve rechten. Het is de Afnemer niet toegestaan om door de Leverancier tot stand gebrachte en/of door de Leverancier ter beschikking gestelde werken, onderscheidingstekens, uitvindingen, tekeningen, modellen en andere materialen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of zich - anderszins - als maker en/of rechthebbende daarvan te gedragen. Aan de Afnemer verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.

10.2 Het is de Afnemer niet toegestaan om aanduidingen omtrent de rechten als bedoeld in artikel 10.1 en omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie uit en van door de Leverancier tot stand gebrachte en/of door de Leverancier ter beschikking gestelde werken, onderscheidingstekens, uitvindingen, tekeningen, modellen en andere materialen en geleverde zaken te verwijderen of te wijzigen.

10.3 De Afnemer is niet bevoegd om door de Leverancier tot standgebrachte en/of door de Leverancier ter beschikking gestelde werken, onderscheidingstekens, uitvindingen, tekeningen, modellen en andere materialen zonder toestemming van de Leverancier te (doen) wijzigen.

10.4 De Afnemer zal de Leverancier vrijwaren van navorderingen van derden op basis van de stelling dat de Leverancier door gebruik van door de Afnemer ter beschikking gestelde materialen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt.


Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de Leverancier

11.1 Aansprakelijkheid en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van de Leverancier zijn beperkt zoals in dit artikel verwoord.

11.2 Leverancier is uitsluitende aansprakelijk voor directe schade. De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar wordt de overeengekomen prijs gesteld op het totaal van de voor één jaar overeengekomen bedragen exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.

11.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Afnemer is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

11.5 De aansprakelijkheid van de Leverancier wegens tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst kan uitsluitend ontstaan, nadat de Afnemer de Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de Leverancier gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld om de tekortkoming te zuiveren.

11.6 De Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor hulppersonen, hulpzaken, immateriële schade en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade en schade wegens verlies van tijd en/of gegevens en/of wegens het missen van financieel voordeel.

11.7 Voorwaarde voor het ontstaan van het recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer de Leverancier onverwijld na het ontstaan van de schade deugdelijk schriftelijk in kennis stelt.

11.8 De Afnemer vrijwaart de Leverancier voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid voor door de Afnemer aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit de door de Leverancier aan de Afnemer geleverde zaken, tenzij de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Leverancier geleverde zaken.


Artikel 12 - Vertrouwelijke informatie en non-currentie

12.1 De Afnemer staat ervoor in, dat alle voor en na het tot stand komen van de Overeenkomst van de Leverancier ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door de Leverancier als zodanig is aangeduid.

12.2 De Afnemer zal tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende één jaar na het einde van de Overeenkomst zonder toestemming van de Leverancier geen werknemers van de Leverancier in dienst nemen en niet betrokken zijn bij economische activiteiten van werknemers van de Leverancier, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 13 –Toepasselijke recht en geschillen

13.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomst betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

13.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluiten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.


Artikel 14 - Diversen

14.1 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

14.2 Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren.


2. DIENSTVERLENING

Artikel 15 - Meerdere Leveranciers

15.1 Indien overeen te komen dienstverlening verband houdt met door anderen verleende en/of te verlenen diensten is de Afnemer verplicht om de Leverancier daarvan voor het tot stand komen van de Overeenkomst in kennis te stellen met vermelding van de namen van de andere Leveranciers.

Artikel 16 - Uitvoering

16.1 De Leverancier verbindt zich de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren, eventueel aan de hand van met de Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

16.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is de Leverancier bevoegd om het uitvoeren van de volgende fasen uit te stellen, tot dat de Afnemer de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

16.3 De Leverancier is uitsluitend verplicht om bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van de Afnemer op te volgen, indien die verplichting bij de Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen en de aanwijzingen van de Afnemer tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. De Leverancier is in geen geval verplicht om aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden. De Afnemer is het bedrag van de (extra) kosten van het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden, aan de Leverancier verschuldigd.

16.4 De Leverancier is bevoegd om de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door één of meer anderen met de dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren.


Artikel 17 - Wijziging en meerwerk

17.1 Indien de Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van de Afnemer buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is de Afnemer het bedrag van de kosten daarvan aan de Leverancier verschuldigd overeenkomstig de door de Leverancier gehanteerde prijzen en tarieven. De Leverancier is niet verplicht om buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Overeenkomst tot stand komt.

17.2 De Afnemer aanvaardt dat door het verrichten van buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden in de zin van artikel 13.1 - het volbrengen van de overeengekomen dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed.